Hållbar utveckling

HÅLLBAR UTVECKLING kan definieras som
"En utveckling som möter behovet hos nuvarande generation utan att kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov" (FN 1987)
I vårt uppdrag ingår att arbeta för hållbar utveckling; att öka kunskapen om begreppet hållbar utveckling och att omsätta kunskaperna i praktiskt arbete.
”Barnen ska också ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”
(Ur Läroplan för förskolan)

På Axelina har vi valt att arbeta lite extra med följande strävansmål inom detta område:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
– förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
– förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Uppdaterad: